ปรัชญา - ปณิธาน - วิสัยทัศน์ - พันธกิจภาควิชา

EE-TEL#09

ปณิธาน

ผลิตวิศวกรที่ถึงพร้อมด้วย คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์อันดี มีความรอบรู้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่จะมีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถทางวิชาการเพียงพอที่จะทำการวิจัยค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับสภาพประเทศ โดยถือหลักการพึ่งพาตนเอง

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ในภาควิชาทำงานวิจัยและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
    ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
  • ให้บริการทางวิชาการกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
  • สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

“ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน
และวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ”

ปรัชญา

วิศวกรรมไฟฟ้า นำพาความรู้ มุ่งสู่เทคโนโลยี