ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 .

2535

ปีพุทธศักราช 2535
ปีพุทธศักราช 2539
ปีพุทธศักราช 2543