สารจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

"วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าจึงส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคม ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการทางด้านไฟฟ้า เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะทำให้การดำรงชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย"

อาจารย์ธานินทร์ ดวงจันทร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า