ติดต่อ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ช่องทางการติดต่อภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธุรการภาควิชา

อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Phone: 02-6495000 ต่อ 27070 หรือ 02-6495478
Fax: 037-322605

งานบริการการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Phone: 02-6495000 ต่อ 27069
Fax: 037-322605

บัณฑิตวิทยาลัย

ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Phone: 02-6495000 ต่อ 15618
Fax: 02-260-0132

ระบบสารสนเทศภาควิชา

อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Phone: 02-6495000 ต่อ 27080
Fax: 037-322605